Sociale Veiligheid

Veiligheid

Voor kleine blessures is er zowel in de kleedkamers als in de kantine een goedgekeurde verbandtrommelaanwezig.
Ook heeft de vereniging een AED-apparaat in de dameskleedkamer hangen.
Ongeveer 20 leden volgen ieder jaar een herhalingscursus reanimatie.
Sociale Veiligheid

Sociaal veiligheidsbeleid

Iedereen die tennist moet dit in een veilige omgeving kunnen doen, en daarom spant de KNLTB zich in om haar verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid. Voorlichting over preventie van seksuele intimidatie is een belangrijk onderdeel van dit beleid. De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de sportomgeving kan het ingrijpende gevolgen hebben.

Vertrouwenscontactpersoon
Voor iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie is dit een ingrijpende ervaring. Daarom heeft de KNLTB een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangewezen waar men terecht kan voor advies of een luisterend oor.

Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, maar het kan prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te geven. Daarom heeft NOC*NSF een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs aangesteld op wie iedereen die lid is van een sportvereniging gratis een beroep kan doen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Hoe kan ik iemand bereiken?
Heb je behoefte aan een gesprek neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de KNLTB of met het meldpunt van NOC*NSF.

KNLTB vertrouwenscontactpersoon – Gonnie Ravenhorst
Telefoon: 06-53736062

Bij geen gehoor kun je een voicemail bericht achterlaten met daarin je telefoonnummer, je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Wil je liever direct iemand spreken, neem dan bij geen gehoor contact op met het NOC*NSF meldpunt.

NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport (meldpunt)
Telefoon: 0900 – 2025590 (maandag tot vrijdag 8.00 – 21.00 uur, zaterdag 12.00 – 16,00 uur, zondag niet bereikbaar).

Het meldpunt is bedoeld voor sporters, begeleiders en anderen die melding willen maken van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Melden kan desgewenst anoniem. Bij een vertrouwenspersoon kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen worden gemeld, maar de lijn is ook bedoeld om grensoverschrijdend gedrag van anderen te rapporteren

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Gedragregels seksuele intimidatie

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Verklaring omtrent gedrag.

Om een veilige sportomgeving zoveel mogelijk te kunnen garanderen heeft het Bestuur gemeend dat het goed zou zijn dat de bestuursleden een verklaring omtrent gedrag konden overleggen. Zij hebben daar allen mee ingestemd en deze verklaring gekregen.